Giám Đốc Nhân Sự

Đào tạo trở thành Giản Đốc Nhân Sự chuyên nghi

Giới thiệu về chương trình

Chương trình đang được cập nhật - Bạn có thể đăng ký và điền vào phần "Ghi chú" Những thắc mắc và mong muốn của mình về khóa học này để qua đó BCC có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn và nhu cầu của thị trường.

Chương trình đang được cập nhật - Bạn có thể đăng ký và điền vào phần "Ghi chú" Những thắc mắc và mong muốn của mình về khóa học này để qua đó BCC có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn và nhu cầu của thị trường.

Đăng Ký Khóa Học

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!

Xem nghề khác

Khoá học liên quan

Đánh Giá Hiệu Quả Đào Tạo LIÊN HỆ tải brochure Đăng ký
Đào Tạo Giảng Viên Nội Bộ (Train The Trainer) CN, 24/06/2018 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên Tuyển Dụng DỰ KIẾN THÁNG 7 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên C&B T7-09/06/2018 tải brochure Đăng ký
Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý Nhân Sự LIÊN HỆ tải brochure Đăng ký
Lập Kế Hoạch Nhân Sự LIÊN HỆ tải brochure Đăng ký
MMS - Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung LIÊN HỆ tải brochure Đăng ký
Quản Trị Con Người Trong Tổ Chức LIÊN HỆ tải brochure Đăng ký
Ứng Dụng Trí Khôn Cảm Xúc Trong Quản Trị Liên hệ tải brochure Đăng ký
Kỹ Năng Phỏng Vấn Chuyên Sâu T7, 18.08.2018 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Tối 3-5-7, 14/06/2018 tải brochure Đăng ký
Tổng Quan Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tối 3-5-7, 14/06/2018 tải brochure Đăng ký
Phân Tích Và Viết Bản Mô Tả Công Việc Tối 3-5-7, 19/06/2018 tải brochure Đăng ký
Tuyển Dụng Tối 3-5-7, 26/06/2018 tải brochure Đăng ký
Tính Và Trả Lương Tối 3-5-7, 12/07/2018 tải brochure Đăng ký
Hướng Dẫn Nhân Viên Mới Hội Nhập Tối 3-5-7, 07/07/2018 tải brochure Đăng ký
Áp Dụng Luật Lao Động Tại Doanh Nghiệp Tối 3-5-7, 24/07/2018 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Nâng Cao TỐI 2-4-6, 13/07/2018 tải brochure Đăng ký
Giám Đốc Nhân Sự LIÊN HỆ tải brochure Đăng ký
Gắn Kết Chiến Lược Lương Với Chiến Lược Kinh Doanh T7, 18/08/2018 tải brochure Đăng ký
Quản Trị Nhân Tài Chiến Lược Dựa Trên Bộ Chuẩn Năng Lực T7, 25/08/2018 tải brochure Đăng ký