Chuyên Viên C&B

Đào tạo C&B chuyên nghiệp

Giới thiệu chương trình

Khóa học "Chuyên viên C&B" - là khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ giúp bạn đủ khả năng làm tốt được vai trò của một Chuyên viên C&B thực thu.

Nếu bạn đang làm công tác tính trả lương và có ý định tiến sâu hơn trong công việc này; bạn đang là một Chuyên viên Tiền lương và muốn nâng cao chuyên môn của mình; hoặc bạn là Chủ Doanh nghiệp muốn có cái nhìn bao quát về cơ cấu lương của Công ty. Thì đây là khóa học cần thiết cho bạn.

Phòng nhân sự là bộ phận quan trọng trong một công ty với vai trò thu hút và phát huy tối đa nguồn nhân lực, đảm bảo sự gắn bó lâu dài của nhân viên với doanh nghiệp. Trong đó, chuyên viên C&B được coi là người nắm cán cân thu nhập của mọi nhân viên, do đó vị trí này đóng vai trò quan trọng và có tiếng nói trong doanh nghiệp.

Vì vậy, BCC cho ra mắt chương trình Chuyên viên C&B nhằm trang bị đầy đủ các nghiệp vụ, kiến thức cần có để người làm Nhân sự đủ khả năng thực thi tốt vị trí công việc này.
 
Trường Nhân Sự BCC

BÀI HỌC

NỘI DUNG

1. Khái niệm hệ thống lương

 • Khái niệm lương, phúc lợi
 • Khái niệm về hệ thống lương 3P
 • Vai trò, trách nhiệm của Chuyên viên Tiền lương & Phúc lợi (C&B)

2. Xây dựng cơ cấu lương

 • Khái quát cơ cấu lương
 • Đánh giá công việc
 • Nghiên cứu lương thị trường
 • Chiến lược lương
 • Định cơ cấu lương
 • Xây dựng chính sách lương
 • Thực hiện trả lương

3. Xây dựng cơ cấu thưởng

 • Khái quát về thưởng
 • Các loại hình thưởng
 • Nghiên cứu thưởng của thị trường
 • Chiến lược thưởng
 • Thưởng hiệu quả công việc cá nhân/nhóm/bộ phận/công ty
 • Xây dựng chính sách thưởng
 • Thực hiện trả thưởng

4. Xây dựng chế độ phúc lợi

 • Khái quát về phúc lợi nhân viên
 • Các loại phúc lợi nhân viên
 • Nghiên cứu phúc lợi của thị trường
 • Chiến lược phúc lợi nhân viên
 • Xây dựng chế độ phúc lợi
 • Thực hiện phúc lợi nhân viên

5. Quản trị lương, phúc lợi

 • Lập ngân sách tiền lương và phúc lợi hàng năm
 • Quản lý chi phí lương & phúc lợi
 • Xây dựng hệ thống quản lý các công việc tiền lương & phúc lợi
 • Thực hiện công việc tiền lương & phúc lợi

Tổng thời gian tham dự khóa học là 6 buổi/khóa

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ: Compensation & Benefits Specialist

Điều kiện:

Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ “Hoàn thành khóa học”
• Không vắng quá 2 buổi trong suốt khóa học

Chương trình Chuyên viên C&B được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu và cách tiếp cận hệ thống cho những người có trách nhiệm xây dựng hệ thống lương thưởng tổng thể nhằm hỗ trợ công tác tuyển dụng, lưu giữ, khen thưởng nhân viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Vào cuối khóa học, các học viên có thể :

 • Đảm bảo tính ngang bằng của gói lương thưởng và đưa ra trọn gói lương thưởng phúc lợi cho từng nhân viên bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá công việc và cơ cấu lương phù hợp với yêu cầu của tổ chức, động viên được nhân viên và cạnh tranh với thị trường.
 • Thực hiện phân tích lương thường và đưa ra đề xuất để thu dụng và và lưu giữ tài năng;
 • Quản lý kế hoạch, chương trình khen thưởng của tổ chức nhằm thúc đẩy sự gắn bó và nâng cao kinh nghiệm của nhân viên;
 • Đảm bảo nhân viên nhận thức đầy đủ những lợi ích của phúc lợi, hiểu và đánh giá đúng chính sách lương thưởng của công ty;
 • Đề xuất và hỗ trợ các sáng kiến ​​chiến lược nhằm nâng cao giá trị mang lại cho nhân viên (Employee Value Proposition - EVP), văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu nhà tuyển dụng;

 Nhân viên nhân sự nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên nhân sự muốn phát triển nghề nghiệp chuyên sâu trong lãnh vực lương thưởng phúc lợi;

 Nhân viên tiền lương nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên C&B đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn hoặc tập đoàn và muốn trở thành Trưởng bộ phận C&B;

 Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự muốn nâng cao năng lực lãnh đạo chuyên môn trong công tác C&B.

 • Bà Thái Nguyên Liên Chi - Chuyên gia Nhân Sự Cao Cấp BCC

Để đáp ứng nhu cầu cần đào tạo khóa học "Chuyên Viên C&B" riêng tại Doanh nghiệp.

BCC cung cấp dịch vụ đào tạo "Chuyên Viên C&B" tại doanh nghiệp với nội dung chương trình đào tạo riêng biệt và phù hợp nhất với tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Để được cung cấp thông tin về chương trình đạo tạo khóa học "Chuyên Viên C&B" riêng cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:

Email: consulting@bcc.com.vn
Số điện thoại: 0917 448 068

BÀI HỌC

NỘI DUNG

1. Khái niệm hệ thống lương

 • Khái niệm lương, phúc lợi
 • Khái niệm về hệ thống lương 3P
 • Vai trò, trách nhiệm của Chuyên viên Tiền lương & Phúc lợi (C&B)

2. Xây dựng cơ cấu lương

 • Khái quát cơ cấu lương
 • Đánh giá công việc
 • Nghiên cứu lương thị trường
 • Chiến lược lương
 • Định cơ cấu lương
 • Xây dựng chính sách lương
 • Thực hiện trả lương

3. Xây dựng cơ cấu thưởng

 • Khái quát về thưởng
 • Các loại hình thưởng
 • Nghiên cứu thưởng của thị trường
 • Chiến lược thưởng
 • Thưởng hiệu quả công việc cá nhân/nhóm/bộ phận/công ty
 • Xây dựng chính sách thưởng
 • Thực hiện trả thưởng

4. Xây dựng chế độ phúc lợi

 • Khái quát về phúc lợi nhân viên
 • Các loại phúc lợi nhân viên
 • Nghiên cứu phúc lợi của thị trường
 • Chiến lược phúc lợi nhân viên
 • Xây dựng chế độ phúc lợi
 • Thực hiện phúc lợi nhân viên

5. Quản trị lương, phúc lợi

 • Lập ngân sách tiền lương và phúc lợi hàng năm
 • Quản lý chi phí lương & phúc lợi
 • Xây dựng hệ thống quản lý các công việc tiền lương & phúc lợi
 • Thực hiện công việc tiền lương & phúc lợi

Tổng thời gian tham dự khóa học là 6 buổi/khóa

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ: Compensation & Benefits Specialist

Điều kiện:

Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ “Hoàn thành khóa học”
• Không vắng quá 2 buổi trong suốt khóa học

Chương trình Chuyên viên C&B được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu và cách tiếp cận hệ thống cho những người có trách nhiệm xây dựng hệ thống lương thưởng tổng thể nhằm hỗ trợ công tác tuyển dụng, lưu giữ, khen thưởng nhân viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Vào cuối khóa học, các học viên có thể :

 • Đảm bảo tính ngang bằng của gói lương thưởng và đưa ra trọn gói lương thưởng phúc lợi cho từng nhân viên bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá công việc và cơ cấu lương phù hợp với yêu cầu của tổ chức, động viên được nhân viên và cạnh tranh với thị trường.
 • Thực hiện phân tích lương thường và đưa ra đề xuất để thu dụng và và lưu giữ tài năng;
 • Quản lý kế hoạch, chương trình khen thưởng của tổ chức nhằm thúc đẩy sự gắn bó và nâng cao kinh nghiệm của nhân viên;
 • Đảm bảo nhân viên nhận thức đầy đủ những lợi ích của phúc lợi, hiểu và đánh giá đúng chính sách lương thưởng của công ty;
 • Đề xuất và hỗ trợ các sáng kiến ​​chiến lược nhằm nâng cao giá trị mang lại cho nhân viên (Employee Value Proposition - EVP), văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu nhà tuyển dụng;

 Nhân viên nhân sự nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên nhân sự muốn phát triển nghề nghiệp chuyên sâu trong lãnh vực lương thưởng phúc lợi;

 Nhân viên tiền lương nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên C&B đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn hoặc tập đoàn và muốn trở thành Trưởng bộ phận C&B;

 Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự muốn nâng cao năng lực lãnh đạo chuyên môn trong công tác C&B.

 • Bà Thái Nguyên Liên Chi - Chuyên gia Nhân Sự Cao Cấp BCC

Để đáp ứng nhu cầu cần đào tạo khóa học "Chuyên Viên C&B" riêng tại Doanh nghiệp.

BCC cung cấp dịch vụ đào tạo "Chuyên Viên C&B" tại doanh nghiệp với nội dung chương trình đào tạo riêng biệt và phù hợp nhất với tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Để được cung cấp thông tin về chương trình đạo tạo khóa học "Chuyên Viên C&B" riêng cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:

Email: consulting@bcc.com.vn
Số điện thoại: 0917 448 068


Thông tin mở lớp

Ngày khai giảng LIÊN HỆ THÊM
Giá 7.200.000 đ
Giá khuyến mãi 5.760.000 đ
Buổi học 3 ngày thứ 7 liên tiếp từ 08:30 - 16:30
Outline Khóa học Tải Brochure

Đăng ký khóa học

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!
  Xem nghề khác

Đào tạo inhouse

Tư vấn Doanh nghiệp

Sự kiện hội thảo

Khoá học liên quan

LẬP TÍNH LƯƠNG THƯỞNG, BẢO HIỂM BẮT BUỘC VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 30/08/2023 Tải Brochure Đăng ký
[HR Profession] Nghề Nhân Sự K149 LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Tuyển chọn nhân sự LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Quản Lý Nhân Sự Tháng 8/2023 Tải Brochure Đăng ký
Quản lý hiệu quả công việc Tháng 8/2023 Tải Brochure Đăng ký
Kỷ luật lao động và quản lý thôi việc Tháng 8/2023 Tải Brochure Đăng ký
[Advanced HR Profession] Nghề Nhân Sự Nâng Cao K76 LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Xây dựng lương 3P LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Xây Dựng Bộ Chuẩn Năng Lực LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Xây dựng & đánh giá KPIs LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Thiết kế công việc Tháng 8/2023 Tải Brochure Đăng ký
Chuyên Viên KPI LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Chuyên viên Talent Acquisition LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Chuyên viên pháp lý & quan hệ lao động LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
PHÁT TRIỂN ĐỘI NHÓM LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ & LÃNH ĐÃO LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
HR FOR STARTER LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
HR BASIC LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây