[ONLINE COURSE] TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ K05

Tập trung vào quản lý và tổ chức vận hành không còn tập trung nhiều vào nghiệp vụ Nhân sự.

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!