NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO VÀ TẠO ẢNH HƯỞNG

“Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng.” - Henry Brooks Adams

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!